สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบล

18 เม.ย. 2562

 

  วันนี้ (17 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น.  ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมพบปะประธานสภาสันติสุขตำบล ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และนโยบายที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง  ที่เคยได้ผ่านเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพูดคุยหาแนวทางเสริมสร้างสันติสุข ให้เกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประธานสภาสันติสุขตำบล จำนวน 290 ตำบล รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

   พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวในที่ประชุมว่า “การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ สร้างบรรยากาศรักษามิตรภาพและความจริงใจในการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นทางการรวบรวมและสะท้อนความคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ ภาคประชาสังคมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคประชาชน เพื่อส่งข้อมูลให้กับคณะพูดคุยรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในกลไกของการพูดคุย ซึ่งกระบวนการของสภาสันติสุขตำบลจะช่วยให้สามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และขอขอบคุณทุกท่านในสภาสันติสุขตำบลที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป"

 

ทั้งนี้นโยบายการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล กำหนดนโยบายเร่งด่วนใน 3 เรื่องด้วยกันนั่นคืองานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่  โดยได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2562 ดำเนินงาน โดยสภาสันติสุขตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังร่วมกันในทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, ผู้นำทางศรัทธา และประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน, ระดับตำบล ได้บูรณาการการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแก้ไขปัญหา  เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสร้างสังคมที่สงบสุข โดยปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง ให้มีบรรยากาศเกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน

ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า