สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ป่าฮาลา-บาลา (อเมซอนแห่งเอเชีย)

5 พ.ค. 2562

ป่าดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ ขนานนามกันว่า "อเมซอนแห่งเอเชีย" ตั้งอยู่ในนราธิวาสและยะลาประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๓๙ ครอบคลุมผืนป่าบริเวณทิวเขาสันกาลาคีรี เนื้อที่ประมาณ ๒๗๐,๗๒๕ ไร่ ประกอบด้วยผืนป่า ๒ ส่วน ตามคำเรียกชื่อหน้าของคนท้องถิ่นกล่าวคือ เรียก "ฮาลา-บาลา" ในเขต อ.เบตง จ.ยะลา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และ "บาลา-ฮาลา" ในเขต อ.แว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ป่าหายาก เช่นกระชู่ เซียมัง (ชะนีดำใหญ่) พบนกเงือกถึง 11 ชนิด (ในไทยมี 13 ชนิด) พรรณไม้ป่าหายากนานาชนิด ตลอดจนสัตว์ป่าอีกมากมายที่ยังไม่ได้
ถูกค้นพบ