สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก (ไปรษณีย์แดง)

12 พ.ค. 2562

ตู้เดิมตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๖๗ ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จุดประสงค์ที่สร้างครั้งแรก เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟังจากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม ที่บริเวณศาลาประชาคม ถนน สุขยางค์ มีความสูงประมาณ ๙ เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก