สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

12 พ.ค. 2562

ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร มหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศิลป์ะการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์