สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

แหล่งโบราณคดีบูจัง

14 ธ.ค. 2560

ประวัติศาสตร์ยุคต้นของลังกาสุกะ

แหล่งโบราญคดีบูจัง (Bujang Archeeological Site) ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำบูจัง ตอนใต้ของรัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย ลุ่มน้ำบูจังมีแม่น้ำบูจัง (Sungal Bujang) ไหลผ่านจากทางเหนือไปทางใต้รวมกับแม่น้ำสุไหงเมอร์บอคซึ่งมีปากแม่น้ำกว้างขวางเป็ชวากทะเล (Estuay) ไหลออกสู่ช่องแคบมะละกา

แหล่งโบราญคดีบูจัง มีอานาเขตตั้งแต่อำเภอยาน (Yan) อำเภอกัวลามูดา รัฐเคดาห์ไปจนถึงโปรวินช์ เวลเลสลีย์ (Province Wellesiey) รัฐปีนัง สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง ทางเหนือมียอดเขา Kedah Deale หรือ Gunung Jerai ลาดต่ำลงมาทางใต้ มีแม่น้ำสายหลัก 2 สาย ได้แก่ สุไหงเมอร์บอค (Sungai Merbok) และ สุไหงมูดา (Sungai Muda) บริเวณที่พบโบราญสถานและโบราญวัตถุมีตั้งแต่บนยอดเขา ไหล่เขา และที่ราบริมแม่น้ำ

โบราญสถานที่พบในแหล่งโบราญคีบูจังบนยอดเขาและเนินเขา ได้แก่ เทวสถานหรือเทวาลัยในศาสนาฮินดู เรียกว่า จันทิ (Chandi) สร้างด้วยหินกรวดแม่น้ำ ศิลา และบางส่วนสร้างด้วยอิฐดินเผา ประกอบด้วย ตัวปราสาท หรือวิมาน ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปที่เคารพ ได้แก่ ศิวลึงค์ และส่วนที่เป็นมณฑปหรือมุขที่ยื่นออกไป บางส่วนสร้างเป็นศาลาโถงติดตัวปราสาท นักวิชาการมาเลเซีย เรียกรูปแบบโบราญสถานดังกล่าวนี้ว่า “วิมาน-มณฑป”(Vimana Mandapa) บริเวณที่พบได้แก่ ยอดเขากุนุงเจอไร (Gunung jerai) บูกิต เพนจารา (Bukit Penjara) บูกิตเพนเดีด (Bukit Pendiat) บูกิตมีเรียม (Bukit Merium) และบูกิตโจฬะ (Bukit Cholas) ส่วนโบราญวัตถุที่พบได้แก่ ศิลาจารึก พระพุทธรูปหิน พระพิมพ์ดินเผา เศษภาชนะดินเผา ลูกปัด และเศษเครื่องถ้วยสมัยต่างๆ (ปริเขต ศุขปราการ, 2544:62-70)

แหล่งโบราญคดีบูจัง เป็นแหล่งโบราญคดีในยุคต้นของลังกาสุกะ ปัจจุบันมีการจัดการแบบอุทยานประวัติศาสตร์ (Historical Park) มีพิพิธภัณฑ์ “Muzium Arkeologl Lebah Bujang” จัดแสดงโบราญวัตถุและผลการศึกษาขุดค้นทางโบราญคดีที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลมาเลเซียได้ยื่นขอรับการพิจารณาให้แหล่งโบราญสถานแห่งนี้เป็นมรดกโลกด้านอารยธรรมที่สำคัญของ ภูมิภาคนี้

แหล่งโบราญคดีบูจังเป็นแหล่งโบราญคดีในยุคต้นของลังกาสุกะ