สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ระนองจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร

16 ก.พ. 2564

ระนองจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร

( 15 ก.พ 64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม

นายนรเทพ อัศวะพัชระ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความรอบรู้ด้วย Digital Health literacy ให้ประชาชนสุขภาพดีด้วย 3 อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ด้วยตนเองหรือคนในครอบครัวที่สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์เป็น

และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา NCDs ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ยังไม่มีรูปแบบการจัดการสุขภาพที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ซึ่งมหกรรมก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร จัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้

โดยจังหวัดระนองเริ่มเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย จากพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  และเริ่มเก็บคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 100 วัน