สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

เลย จิตอาสา ทำความสะอาดวัดก่อนวันมาฆบูชา

25 ก.พ. 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุงพร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน กว่า 150 คน ที่ได้มาชุมนุมกัน อย่างพร้อมเพรียง และได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำความสะอาดวัด เนื่องจากใกล้วันมาฆบูชาและในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นายประยูร  อรัญรุท  กล่าวว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีวันสำคัญทางศาสนา คือวันมาฆบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสานาของชาวพุทธในประเทศไทย ทางอำเภอและจิตอาสาได้เล็งเห็นถึงการทำความดีในวัดและ ประกอบกับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวัน ทรงพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระนามเดิมว่า ฉิม  ทรงเป็น  พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราช  และสมเด็จพระอมรินทรามาตย์  ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310  ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์  เมื่อปี พ.ศ. 2352 เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดี ทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละคร ทั้งละครใน และละครนอก ด้านประติมากรรม  ทรงส่งเสริมงานช่างด้านหล่อพระพุทธรูป พระองค์ทรงมีฝีพระหัตถ์ ในการปั้นและการแกะสลัก  เป็นอย่างยิ่ง ยากที่จะหาผู้ใดทัดเทียมได้  พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ ในด้านการดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องดนตรีที่ทรงถนัดและโปรดปรานคือ ซอสามสาย ซึ่งซอคู่พระหัตถ์ที่สำคัญ ได้พระราชทานนามว่า “ซอสายฟ้ะ” พระบาทสมเด็จ…พระองค์ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367   สิริพระชนมมายุ 56 พรรษา และครองราชย์สมบัติ 15 ปี และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการถวายพระนามว่า  “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทางรัฐบาลอีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันถวายพระเกียรติ ประกาศให้วันที่  24 กุมภาพันธ์ของทุกปี ให้เป็นวันที่ระลึก “วันสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”

สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ จิตอาสา ร่วมกันกวาดลานวัด ทำคามสะอาดพระอุโบสถและจุดต่างๆภายในวัด ร่สมกันทำความสะอาดห้องน้ำ สาธารณะ