สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ทหารพรานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ เสริมทักษะภาษาไทย

25 ก.พ. 2564

ทหารพรานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต เยาวชนชายแดนใต้

กิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านต้นแซะ หมู่ที่ 5 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4109 ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมถึงปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้สำนึกดีร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งเยาวชนมีความเข้าใจและตื่นรู้ต่อมาตรการดังกล่าว พร้อมสาธิตการทำเจลล้างมือที่สามารถ ผลิตเองได้ภายในชุมชน

จากการทำกิจกรรมดังกล่าว ทั้งคณะครูและนักเรียนต่างมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม และมีความมุ่งหวังให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกบ่อย ๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้สึกน่าสนใจและกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ต่อไป