สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ค่ายอบรม ย.อส. รุ่นที่ 2 หวังสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

3 มี.ค. 2563

นายสมพงษ์  มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด หรือ ย.อส. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียน กศน.อายุระหว่าง 15-25 ปี จากอำเภอทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ ลานสกา ชะอวด ทุ่งใหญ่ ฉวาง บางขัน จุฬาภรณ์ พิปูน นาบอน ถ้ำพรรณรา และช้างกลาง จำนวน 90 คน ดโดยมีหัวหน้าสวนราชการที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ฯอย่างพร้อมเพรียง

โดยโครงการดังกล่าว ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเยาวชนอายุ 15-25 ปี ได้รับรู้และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงตัวเยาวชนและครอบครัว และเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่แต่ละอำเภอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและหากิจกรรมการมีส่วนร่วมให้แก่เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ หรือกลุ่มว่างงาน หรือผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณโประโยชน์ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่  ใช้ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน

นายสมพงษ์  มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข  โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ซึ่งมีมาตรการหลัก ๆ 3 มาตรการ คือมาตรการป้องกัน มาตรการปราบปราม และมาตรการบำบัดรักษา  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และนำคนออกจากวงจรการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกคนในสังคมต้องช่วยกัน โดยเฉพาะเยาวชนถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุด ดังนั้น จึงขอให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาด หากเข้าไปยุ่งเกี่ยวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติโดยรวมด้วย .

ภาพ/คลิป สนง.ปชส.นครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช