สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนโครงการพหุวัฒนธรรม

17 มี.ค. 2562

พลเอกวิวรรธน์  ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยพลโทธนะ  เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  พลตรีอำนาจ  นาคศรี ได้พบปะรับฟังข้อมูลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีพันเอกสุรเทพ  หนูแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้การต้อนรับ..เพื่อประสานการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ  เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของชุมชนพุทธและมุสลิมในพื้นที่  สร้างความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านความมั่นคงร่วมกันข่าวถัดไป