สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลบรรยายพิเศษเรื่องการวิเคราะห์ข่าวกรอง

16 เม.ย. 2562

นายพงศ์ฉัตร  ฉัตราคม  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการวิเคราะห์ข่าวกรองกับหน่วยงานด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักอำนวยการข่าวกรอง จ.ปัตตานี  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านการข่าวในเชิงรุกตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปีของรัฐบาล ข่าวถัดไป