สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ติดต่อเราค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ตู้ ปณ. 131 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-262725
โทรสาร 073-262725
E-mail : smic2559@gmail.com